Aloitussivu
 Ajankohtaista
 Yhteystiedot
 Seurat
 Tapahtumat
 Säännöt
 Kuvagalleria
 Jäseneksi
 Historiaa
 Linkit

 Palaute

 

 

 

 


Säännöt


Yhdistyksen nimi on Karjalaseurojen Pohjolan piiri ry. ja sen kotipaikkakunta on Oulu.


Piirin tarkoituksena on olla yhdyselimenä alueensa karjalaisyhteisöjen ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuuriyhteisöjen ja Karjalan Liitto ry:n välillä, tukea ja tehostaa alueellaan toimivien karjalaisyhteisöjen toimintaa, tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisuutta sekä vaalia ja kehittää karjalaista kulttuuria. Piiri kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een.


Piiri toteuttaa tarkoitustaan:

Järjestämällä alueellaan ja toimintaympäristössään tilaisuuksia, jotka palvelevat edellisen pykälän (2) tavoitteita. Piiri toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja voi järjestää kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajantoimintaa.

Piiri toteuttaa toimintatarkoitustaan mm.

 • Toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ym. valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia.
 • Harjoittamalla opintotoimintaa
 • Järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen
 • Pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä.
 • Harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä kehittämällä yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälineisiin
 • Harjoittamalla tai tukemalla toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa
 • Pitämällä yllä jäsenrekisteriä


Piirillä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ja asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.


Piirin jäseneksi pääsee jokainen rekisteröity karjalaisyhteisö, joka toimii Karjalaseurojen Pohjolan piirin alueella, on Karjalan Liitto ry:n jäsen ja jonka piirin hallitus on hyväksynyt.

Jäsenmaksun suuruuden määrää syyskokous.

Piirin tarkoitusperien hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön piirin hallitus voi vuosikokouksessaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäsenekseen.

Piirin hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo piirin sääntöjä tai piirin ulkopuolella vaikeuttaa sen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.


Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut yhdeksän (9) muuta jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, joista eroaa ensimmäisenä vuotena neljä (4) ja toisena vuotena viisi (5) jäsentä aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Sama henkilö voidaan valita johtokunnan jäseneksi enintään kolmeksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi.

Hallitus valitsee sihteerin ja ottaa rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja viiden (5) jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä. 


Piirin nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan piirin hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut piirin hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä piirin tilintarkastajille, joiden tulee ennen piirin kevätkokousta antaa hallituksen kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan piirin hallinnon ja tilien tarkastuksesta.


Päätäntäoikeutta piirin kokouksessa käyttävät piirin jäsenyhteisöjen edustajat. Piirin kokouksiin ovat jäsenyhteisöt oikeutetut lähettämään yhden edustajan jokaista alkavaa 100 jäsentä kohti, enintään kuitenkin kolme (3) edustajaa henkilö-jäseniään kohti, tai ellei niillä ole henkilöjäseniä tai henkilöjäsenten määrä ei ole luotettavasti todennettavissa, yhden (1) edustajan.

Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni.

10§
Piirin varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Piirin kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous vuosittain loka-marraskuussa. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pyritään järjestämään myös jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari ja jäsentilaisuus. Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla. 

11§
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään piirin vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätös.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
 5. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§ 10).
 6. Valitaan Karjalan Liitto ry:n liittokokousvuonna piirin edustaja ja varaedustaja Liiton liittokokoukseen.
 7. Valitaan piirin edustaja ja hänen henkilökohtainen varajäsen Karjalan Liitto ry:n liittovaltuustoon kolmivuotiskaudeksi.
 8. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
 9. Käsitellään asiat, jotka joku piirin jäsenyhteisöistä on kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset.
   

12§
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.
 4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
 8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
 9. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Pidetään mahdollinen jäsenistölle tarkoitettu yleinen jäsentilaisuus (§ 10).
 10. Käsitellään muut asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.
   

13§
Piirin sääntöjen muuttamista ja piirin purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä piirin kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

14§ 
Jos piiri purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun piirin velat on maksettu, piirin toimialueella asuvan karjalaisen väestön tai toimialueen kulttuurityön hyväksi tavalla, josta viimeinen piirin kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto ry:lle.Sivun alkuun